Algemene verkoopsvoorwaarden

§1. Tot stand koming der overeenkomst

In afwijking van het bepaalde in art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt de koopovereenkomst eerst geacht te zijn stand gekomen en voor partijen verbindend door schriftelijke bevestiging onzerzijds, zulks ter voorkoming van het ontstaan van vergissingen in telefonisch en/of fax offertes. Deze bepaling geldt evenzeer voor verbintenissen, welke door een van onze vertegenwoordigers worden aangegaan.

§2. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, zijn alle verkopen onderworpen an de algemene verkoopvoorwaarden. De koper verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze onherroepelijk te accepteren. De bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant kunnen in geen geval impliciet geaccepteerd worden. De algemene inkoopvoorwaarden eigen an de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

§3. Prijzen

Alle door ons opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zonder korting, provisie of storno. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te verhogen indien daar aanleiding toe bestaat op grond van wijziging in de buitenlandse en/of belgische deviezenkoersen.

§4. Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden door ons bij benadering opgegeven. Zij worden door ons niet gegarandeerd en voor overschrijding ervan stellen wij ons niet aansprakelijk. Indien er vertraging in de levering optreedt geeft zulks de afnemer geen elke recht op boete, rente en/of schadevergoeding, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

§5. Specificaties

Bij overeengekomen aflevering in gedeelten moeten de deelleveranties binnen de overeengekomen termijn worden gespecificeerd. Bij gebreke van tijdige specificatie behouden wij ons het recht voor de aflevering van de gehele partij naar en later tijdstip te verschuiven indien de koper weigert c.q. nalaat het nodige te doen, zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst voor het niet gespecificeerde gedeelte als van rechtswege ontbonden te verschouwen zonder enige rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht op volledige vergoeding van schade kosten en interessen.

Bij overschrijding door de koper in de specificatie van de bij de koopovereenkomst bepaalde hoeveelheden behouden wij on het recht voor om, naar keuze, hetzij de levering van het surplus te weigeren, hetzij de levering uit te voeren op de zelfde condities als die waarop de oorspronkelijke overeenkomst werd afgesloten, hetzij de levering onder te brengen in een nadere koopovereenkomst op door ons vast te stellen prijzen en voorwaarden.

§6. Gewicht en aanduiding

Goederen worden door ons verkocht en in rekening gebracht per gewichtseenheid of per stuk, tenzij zulks uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en bevestigd. De op de bestelbon of opdrachtbevestiging aangegeven markeringen worden aangebracht voor rekening en risico van de koper.

Bij onenigheid gelden uitsluitend de aanduidigen, welke voorkomen op de vrachtbrieven of op de ontvangstbewijzen van vervoerders.

§7. Aanvaarding van goederen

Ongeacht de bijzonderheden van elke koopovereenkomst worden goederen steeds definitief verkocht, geaccepteerd en in ontvangst genomen in ons bedrijf. Zulks ongeacht of levering plaats vindt af fabriek, gemerkt ongeacht of levering plaats vindt franco. Alle goederen worden als definitief afgeleverd en geaccepteerd beschouwd voor deze verzending. Ons treft geen enkele aansprakelijkheid meer jegens de koper vanaf het ogenblik waarop de goederen op transport zijn gesteld. De koper is gerechtigd tot inspectie van de goederen tot het moment, waarop deze op tranport worden gesteld. In zodanig geval zal de koper een schriftelijke verklaring moeten afgeven, dat hij de goederen akkoord heeft bevonden en geaccepteerd, alvorens de goederen op transport gesteld zullen worden. De afgifte van de transportorder geldt als definitief bewijs van aanvaarding van de goederen.

§8. Verzending

Verzending vindt te allen tijde plaats voor rekening en risico van de koper ongeacht of de koopovereenkomst werd aangegaan franco of af werk.

Risico’s terzake van wegvervoer verlading, vertraging, wachttijden, onjuiste richting van het transport en onjuiste toepassing van tarieven, zijn alle voor rekening van de koper.

Wij aanvaarden geen enkel risico en/of aansprakelijkheid voor roostvorming of enige andere wijziging aan de koopwaar, ontstaan in opslagruimten, tijdens het transport. De koper is niet gerechtigd om op grond van de staat van beroesting of vochtigheid van de koopwaar en/of de verpakking betaling van onze rekeningen te weigeren, c.q. slechts onder vorbehoud te betalen.

§9. Facturering en betaling

Gefactureerd wordt uitsluitend aan de hand van de werkerlijk aan de koper afgeleverde stuk.

Betaling dient te geschieden rechtstreeks aan ons hoofdkantoor, contant, zonder korting, ofwel op speciaal overeengekomen wijze, met het recht van de verkoper om te schikken, wissels te trekken of overboekingen te accepteren, zonder dat zulks wijziging met zich mee brengt in of afbreuk doet aan de bepaling omtrent de plaats van betaling, zoals hiervoren vermeld. Wij behouden ons het recht voor om niet verhandelbare wissels te weigeren c.q. te accepteren voor de te realiseren netto-waarde.

Voorts geldt, dat wij niet instaan voor de tijdige aanbieding van aan ons afgegeven wissels, tenzij de looptijd tenminste veertien dagen bedraagt.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling worden de vervaldagen bepaald op basis van de dag van verzending der goederen.

Wij zijn gerechtigd terzake van bestellingen welke niet worden afgehaald c.q. afgenomen op de overeengekomen dag van aflevering, rekeningen uit te schrijven en onmiddelijke en volledige betaling te verlangen, zonder dat daartoe enige in gebreke stelling zal zijn vereist, alsmede opslagkosten in rekening te brengen en te vorderen vanaf de overeengekomen affleveringsdatum.

Bij gebreke van betaling op de overeengekomen vervaldag is de koper gehouden tot betaling van rente berekend vanaf de vervaldag, naar een percentage, gelegen 2 % boven het officiele wisseldisconto van de Nationale Bank van België, doch tenminste 6 % per jaar. De rente is verschuldigd vanaf de overeengekomen vervaldag tot aan die der algehele voldoening, zonder enige nadere ingebrekestelling.

§10. Eigendomsvoorbehoud

De waar blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

§11. Afloopgarantie

Indien na het afsluiten van een transactie de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt wordt de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd, zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en onder de gehoudenheid van de koper tot vergoeding van schade kosten en interessen. Tenzij de verkoper de nakoming der overeenkomst wenst te verlangen op kosten en risico van de koper. Wij zijn gerechtigd om van de koper zekerheidstelling te verlangen voor de richtige nakoming zijner contractuele verplichtingen, ook nadat de overeenkomst reeds ten dele zal zijn uitgevoerd.

Het niet stellen van de verlangde zekerheid geeft de verkoper het recht de overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, als ontbonden te beschouwen, met het recht om van de koper vergoeding van schade, kostenen interessen te verlangen.

§12. Overmacht

Gevallen van overmacht worden te allen tijde uitgelegd ten gunste van ons. Wij zijn in zodanig geval gerechtigd de aflevering te vertragen, te annuleren of op te zeggen voor nog niet uitgevoerde degeelten dan wel vervangende produkten van een andere fabrikant te leveren. Koper heeft in geval van overmacht niet het recht te annuleren, dan wel voor rekening van ons goederen elders te betrekken of levering van vervangende produkten van een andere fabrikant te vorderen.

Als geval van overmacht wordt door ons in elk geval aangemerkt, zelfs indien plaats vindende in het buitenland: staat van oorlog, waarbij een of meer Europese of buiten-Europese mogenheden zijn betrokken, ongevallen, rampen, totale of gedeeltelijke stakingen welke de vervaardiging in of de bevoorrading van onze fabrieken zouden kunnen hinderen, lock-outs, defecten aan onderdelen, gebrek aan arbeidskrachten of transportmiddelen, te hoge temperatuur, overstromingen en in het algemeen alle oorzaken welke het normale verloop on onze fabricage en/of verzendingen kunnen verstoren.

§13. Geschillen

Al onze transacties worden geacht te zijn afgesloten te Eupen en alle geschillen, welke daruit voortvloeien of daarop betrekking hebben zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechterlijke instanties in het arrondissement Eupen. Van deze competentieregel kan niet worden afgeweken, zelfs niet middels hoger beroep of gemeenschappelijk rechterlijk oordeel of anderzins.

Buitenlandse kopers zien uitdrukkelijk af van ieder beroep op buitenlandse rechterlijke instanties.

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het onderhavige beding ten aanzien van de jurisdictie uitsluitend geschiedt te onze behoeve. Wij behouden on het recht voor er van af te zien en een eventuele schuldenaar te dagen voor de bevoegde rechter volgens de wettelijke competentieregels.

Ingeval door ons geleverde goederen zouden moeten worden aangemerkt als gebrekkig wegens fouten in de grondstoffen of in de fabricage zijn wij slechts gehouden tot vervanging, zonder enige verdere vergoeding of aansprakelijkheid, zelfs niet terzake van kosten voor afhalen, vervoeren en assemblage. Alle klachten betreffende onze leveringen en werken zijn slechts ontvankelijk wanneer ze binnen de 24 uren na de ontvangst van de goederen en de werken, schriftelijk worden neergelegd.