Bescherming van uw gegevens

ARTIKEL 1: PRIVACYVERKLARING

1.1. LASERFLASH verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen

LASERFLASH verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers van de laserflash.be site te beschermen en zorgt voor de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die tijdens hun bezoeken aan de site worden verzameld. LASERFLASH handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft de redenen waarom LASERFLASH persoonsgegevens verwerkt, d.w.z. hoe deze worden verzameld, verwerkt en gebruikt, en definieert ook de rechten van gebruikers van wie de gegevens zijn verwerkt.

1.2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Pascale Windmeulen. Het e-mailadres van de contactpersoon is: info@laserflash.be

1.3. Rechtsgrond en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens stellen LASERFLASH in staat om te reageren op vragen en verzoeken van gebruikers die aan LASERFLASH zijn gericht via het contactformulier op de site.

De door LASERFLASH verzamelde gegevens zijn e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, taal, postadres, btw-nummer, telefoonnummer.

LASERFLASH streeft daarom de volgende verwerkingsdoeleinden na:

 • Het administratief en commercieel beheer van de gebruikers van de site.
 • Communicatie met de klant via zijn e-mail en/of postadres.

Door het contactformulier in te vullen, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk dat de verwerking van zijn persoonlijke gegevens de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden nastreeft.

LASERFLASH verbindt zich er ook toe om uw gegevens niet door te geven aan derden.

1.4. Duur van de opslag van persoonsgegevens

LASERFLASH bewaart de gegevens maximaal 5 jaar

1.5. Doorgifte van gegevens naar derde landen

LASERFLASH heeft niet de intentie om de persoonsgegevens van haar klanten over te dragen aan een derde land.

1.6. Rechten van gebruikers op de bescherming van hun persoonsgegevens

De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te laten corrigeren of aanvullen, zijn gegevens te verwijderen. Hij heeft ook het recht om zich te verzetten tegen elk gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden dan die welke oorspronkelijk zijn gedefinieerd.

Om zijn rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk en elektronisch verzoek indienen bij de controller op het volgende adres: info@laserflash.be

In het geval van een inbreuk op de persoonlijke gegevens van de gebruiker, heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be). Het is echter raadzaam dat de klant eerst contact opneemt met LASERFLASH voor een gezamenlijke oplossing van de overtreding.

1.7. Beveiligingsmaatregelen genomen door Laserflash

LASERFLASH heeft strikte technische en organisatorische procedures geïmplementeerd op het gebied van beveiliging om een hoog beveiligingsniveau te garanderen.

ARTIKEL 2: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Door de site te gebruiken, kan de klant worden verplicht om persoonlijke gegevens mee te delen.

De klant verklaart onze privacyverklaring te hebben gelezen.

De klant erkent op de hoogte te zijn gebracht dat LASERFLASH zich inzet voor de bescherming van zijn privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgt. LASERFLASH handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Derden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van de klant en deze worden nooit doorgegeven aan derden, behalve voor de opslag ervan of als de overdracht ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gebruiker heeft ook het recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

ARTIKEL 3: COOKIEBELEID

Door de site te gebruiken, kan de klant worden blootgesteld aan cookies.

De LASERFLASH website maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de site. Deze cookies zijn:
  • Sessie cookie
  • Cookie voor taalkeuze van de gebruiker
 • Statistische cookies: dit zijn cookies die bedoeld zijn om de goede werking van de laserflash.be site te meten. Deze cookies zijn:
  • Google tag manager

Deze cookies werken anoniem en identificeren geen persoonlijke informatie van de gebruiker (ip-adres, enz.).

Laserflash gebruikt geen cookies om:

 • Stel een gebruikersprofiel op
 • Volg de gebruiker in zijn bezoek aan andere sites (remarketing)
 • Advertentieprestaties meten
 • Verbind de gebruiker met zijn/haar profiel(en) op sociale netwerken.

Tijdens het eerste bezoek aan de laserflash.be site krijgt de bezoeker een toestemmingsbanner te zien.

De toestemmingsbanner vraagt de bezoeker of hij statistische cookies accepteert. In geval van acceptatie wordt de toestemming opgeslagen in de browser van de bezoeker. Deze toestemming kan te allen tijde door de bezoeker worden ingetrokken via het verwijderen van cookies met betrekking tot laserflash.be in zijn browser.